Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbając o dane Użytkowników/Kupujących korzystających ze strony www.ewaczerwinska.pl poniższa polityka prywatności określa zakres i sposób przetwarzania danych osobowych przez Ewę Czerwińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Fabryka Architektury Ewa Czerwińska

1. DEFINICJE

1.1. Administrator/Sprzedawca – Fabryka Architektury Ewa Czerwińska z siedzibą w Szamotułach /64-500/ ul. Dworcowa 39 lok. 204 (miejsce przetwarzania danych osobowych); NIP: 693-196-28-62; REGON: 022118150; email: kontakt@ewaczerwinska.pl; tel. +48 607990201

1.2. Strona – witryna internetowa www.ewaczerwinska.pl

1.3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.ewaczerwinska.pl i prowadzony przez Administratora

1.4. Użytkownik/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu

1.5. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ale korzystająca z Usługi lub Produktu w sposób niezwiązany z zawodowym charakterem jej działalności gospodarczej

1.6. Usługa:

1.6.1. Konsultacje – usługi związane z konsultacjami i poradami z dziedziny architektury, urbanistyki, renowacji i konserwacji zabytków, kształtowania i zagospodarowania przestrzeni, architektury krajobrazu, aranżacji i projektowania wnętrz, analizy przepisów, norm, ustaw, rozporządzeń oraz edukacja z zakresu kompozycji przestrzennej, malarstwa, rysunku, zieleni, historii architektury i urbanistyki oferowane oraz realizowane w formie zarówno on-line, jak i stacjonarnej

1.6.2. Szkolenia – usługi związane z prowadzeniem wykładów i prelekcji z dziedziny architektury, urbanistyki, renowacji i konserwacji zabytków, kształtowania i zagospodarowania przestrzeni, architektury krajobrazu, aranżacji i projektowania wnętrz oraz edukacja z zakresu kompozycji przestrzennej, malarstwa, rysunku, zieleni, historii architektury i urbanistyki oferowane oraz realizowane w formie zarówno on-line, jak i stacjonarnej

1.6.3. Warsztaty – usługi związane z prowadzeniem praktycznych zajęć z dziedziny architektury, urbanistyki, renowacji i konserwacji zabytków, kształtowania i zagospodarowania przestrzeni, architektury krajobrazu, aranżacji i projektowania wnętrz oraz edukacja z zakresu kompozycji przestrzennej, malarstwa, rysunku, zieleni, historii architektury i urbanistyki oferowane oraz realizowane w formie zarówno on-line, jak i stacjonarnej

1.6.4. Sesje treningu mentalnego – usługi związane z prowadzeniem spotkań oraz sesji z zakresu treningu mentalnego oferowane i realizowane w formie zarówno on-line, jak i stacjonarnej

1.7. Produkt:

1.7.1. Wytwór myśli intelektualnej – autorska książka, poradnik, folder, grafika, fotografia, szkic, rysunek, obraz

1.7.2. Plik cyfrowy – niezapisane lub zapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe takie, jak: e-book, audiobook, videokurs, podcast, szkolenie on-line, warsztaty on-line, autorskie grafiki oferowane przez Administratora/Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu

1.7.3. Voucher – bon promocyjny oferowany w formie cyfrowej lub drukowanej dotyczący oferty Sklepu obejmujący zniżki promocyjne na Usługi i Produkty, a także bon podarunkowy o określonej wartości na wskazaną Usługę lub Produkt, zgodnie z obowiązującą aktualną ofertą Sklepu

1.8. Kalendarz on-line – udostępniony Użytkownikowi/Kupującemu na potrzeby zapisu na konsultacje kalendarz on-line Administratora/Sprzedawcy

1.9. Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności określająca zakres i sposób przetwarzania danych osobowych przez Fabrykę Architektury Ewa Czerwińska

1.10. Serwer – miejsce hostingu domeny ewaczerwinska.pl oraz Strony www.ewaczerwinska.pl, którego właścicielem i zarządzającym jest cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika/Kupującego, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik/Kupujący. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

1.11 Organ nadzoru – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

1.12 Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanym lub możliwym do zidentyfikowania Użytkowniku/Kupującym przetwarzane przez Administratora celem udostępnienia poprzeglądania Strony oraz dokonania sprzedaży lub świadczenia usług, przy czym przetwarzanymi danymi są imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres mail, numer telefonu, numer IP urządzenia teleinformatycznego.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZEGLĄDANIEM STRONY INTERNETOWEJ

2.1. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

Dane Użytkownika/Kupującego są przetwarzane w celu:

 1. umożliwienia przeglądania strony internetowej – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań niezbędnych przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika/Kupującego i niezbędność do prawidłowego wykonania umowy, a także zgoda Użytkownika/Kupującego,
 2. umożliwienia realizacji wykonania Usług i zamówienia Produktów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do prawidłowego wykonania umowy,
 3. poprawy jakości świadczonych usług i funkcjonalności strony – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora/Sprzedawcy polegający na udoskonalaniu swoich usług,
 4. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora/Sprzedawcy polegający na obronie interesów gospodarczych Administratora/Sprzedawcy.

Dane Użytkownika/Kupującego będą przetwarzane przez okres przebywania na stronie internetowej, przez okres związany z realizacją zakupionej Usługi oraz przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora/Sprzedawcy, chyba że Użytkownik/Kupujący złoży skuteczny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika/Kupującego obejmuje także okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora/Sprzedawcy jak i Użytkownika/Kupującego.

2.2. ODBIORCY DANYCH

Administrator/Sprzedawca przekazuje dane Użytkownika/Kupującego wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, z którymi współpraca jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Strony, Sklepu, obsługi teleinformatycznej, obsługi płatności i realizacji przedmiotu Umowy, a także własnym pracownikom/współpracownikom, prawnikom, księgowym.

2.3. PRAWA UŻYTKOWNIKA/KUPUJĄCEGO

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia (prawo to wyłączone jest w przypadku konieczności realizacji prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze/Sprzedawcy oraz w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń swoich lub Użytkownika/Kupującego) lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe Użytkownika/Kupującego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy. Użytkownikowi/Kupującemu nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych Dane osobowe Użytkownika/Kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie dla możliwości przeglądania Strony Administratora/Sprzedawcy i korzystania ze Sklepu. Bez podania danych, nie jest możliwe nawiązanie połączenia i zapoznanie się z treścią strony www.ewaczerwinska.pl .

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ KOMUNIKACJĄ

3.1. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

Dane Użytkownika są przetwarzane w celu:

 1. prowadzenia komunikacji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora/Sprzedawcy polegający na prowadzeniu komunikacji z osobami, które się z nami kontaktują celem świadczenia usług lub sprzedaży, a także zgoda Użytkownika/Kupującego,
 2. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora/Sprzedawcy polegający na obronie interesów gospodarczych Administratora/Sprzedawcy.

Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora/Sprzedawcy, chyba, że Użytkownik/Kupujący złoży skuteczny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika/Kupującego obejmuje także okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora/Sprzedawcy jak i Użytkownika/Kupującego.

3.2. ODBIORCY DANYCH

Administrator/Sprzedawca przekazuje dane Użytkownika/Kupującego wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, z którymi współpraca jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Strony, Sklepu, obsługi teleinformatycznej, obsługi płatności i realizacji przedmiotu Umowy, a także własnym pracownikom/współpracownikom, prawnikom, księgowym.

3.3. PRAWA UŻYTKOWNIKA/KUPUJĄCEGO

Użytkownikowi/Kupującemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia (prawo to wyłączone jest w przypadku konieczności realizacji prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze/Sprzedawcy oraz w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń swoich lub Użytkownika/Kupującego) lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownikowi/Kupującemu przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika/Kupującego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Użytkownikowi/Kupującemu nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika/Kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie dla możliwości prowadzenia komunikacji. Bez podania danych nie jest możliwe prowadzenie komunikacji.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ NEWSLETTERA

4.1. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

Dane Użytkownika są przetwarzane w celu:

 1. korzystania z usługi newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy i osobno wyrażona zgoda Użytkownika/Kupującego,
 2. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora/Sprzedawcy polegający na obronie interesów gospodarczych Administratora/Sprzedawcy.

Dane Użytkownika/Kupującego będą przetwarzane przez okres trwania umowy, aż do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera oraz przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora/Sprzedawcy, chyba, że Użytkownik/Kupujący złoży skuteczny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika/Kupującego obejmuje także okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora/Sprzedawcy jak i Użytkownika/Kupującego.

4.2. ODBIORCY DANYCH

Administrator/Sprzedawca przekazuje dane Użytkownika/Kupującego wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, z którymi współpraca jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Strony, Sklepu, obsługi teleinformatycznej, obsługi płatności i realizacji przedmiotu Umowy, a także własnym pracownikom/współpracownikom, prawnikom, księgowym.

4.3. PRAWA UŻYTKOWNIKA/KUPUJĄCEGO

Użytkownikowi/Kupującemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia (prawo to wyłączone jest w przypadku konieczności realizacji prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze/Sprzedawcy oraz w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń swoich lub Użytkownika/Kupującego) lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe Użytkownika/Kupującego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy. Użytkownikowi/Kupującemu nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych Dane osobowe Użytkownika/Kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie dla możliwości otrzymywania newslettera. Bez podania danych nie jest możliwe zapisanie się do newslettera.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ (SPRZEDAŻY) I USŁUG

5.1. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

Dane Użytkownika/Kupującego są przetwarzane w celu:

 1. realizacji zamówień składanych w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, a także zgoda Kupującego,
 2. organizacji szkoleń, konsultacji lub warsztatów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, a także zgoda Użytkownika,
 3. wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze/Sprzedawcy,
 4. marketingowym – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora/Sprzedawcy polegający na prowadzeniu działań marketingowych i osobno wyrażona zgoda Użytkownika/Kupującego,
 5. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obronie swoich interesów gospodarczych,
 6. ustalenia i dochodzenia roszczeń Użytkownika/Kupującego – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy w zakresie prawa do odstąpienia od umowy, realizacji prawa z rękojmi, gwarancji jakości (jeśli dotyczy) oraz ewentualnych innych roszczeń reklamacyjnych (jeśli dotyczy).

Dane Użytkownika/Kupującego będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora/Sprzedawcy lub Użytkownika/Kupującego. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika/Kupującego obejmuje także okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora/Sprzedawcy jak i Użytkownika/Kupującego. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane przez okres ich koniecznej archiwizacji.

5.2. ODBIORCY DANYCH

Administrator/Sprzedawca będzie przekazywać dane Użytkownika/Kupującego wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu, poczty, usług księgowych, pocztowych i kurierskich, kancelarii prawnych, którzy świadczą usługi na zlecenie Administratora/Sprzedawcy.

5.3. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi/Kupującemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia (prawo to wyłączone jest w przypadku konieczności realizacji prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze/Sprzedawcy oraz w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń swoich lub Użytkownika/Kupującego) lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe Użytkownika/Kupującego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy. Użytkownikowi/Kupującemu nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych Dane osobowe Użytkownika/Kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie dla realizacji zamówienia oraz świadczenia usług. Bez podania danych nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia oraz świadczenie usług.

6. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM/SPRZEDAWCĄ

6.1. Z Administratorem/Sprzedawcą można się skontaktować drogą mailową na adres: kontakt@ewaczerwinska.pl bądź pisemnie na adres siedziby: Fabryka Architektury Ewa Czerwińska ul. Dworcowa 39 lok. 204, 64-500 Szamotuły

6.2. Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana oraz w zależności od potrzeby aktualizowana, a zmiany wchodzą w życie wraz z momentem ich publikacji na Stronie.

7. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Administrator stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzania danych osobowych.

7.2 Zastosowane środki ochrony są adekwatne do poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych. Środki obejmują:

 1. ograniczenie do Upoważnionych (pracowników, zleceniobiorców, wykonawców dzieła) i Podmiotów przetwarzających dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane i przechowywane są dane osobowe i kontrola tego dostępu, inne osoby mogą przebywać w tych pomieszczeniach tylko w towarzystwie Upoważnionego lub Podmiotu przetwarzającego lub Administratora;
 2. zamykanie miejsc przetwarzania danych osobowych na czas nieobecności Administratora, Upoważnionych lub Podmiotu przetwarzającego, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich;
 3. wykorzystywanie do zabezpieczania dokumentów, zamykanych szafek, szuflad i sejfów;
 4. wykorzystywanie niszczarki do definitywnego usuwania dokumentów zawierających dane osobowe;
 5. ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz przy użyciu zapory sieciowej (firewall) i systemów antywirusowych;
 6. wykonywanie kopii awaryjnych danych zgromadzonych w systemie informatycznym;
 7. zabezpieczenie dostępu do urządzeń przy pomocy identyfikatora użytkownika lub hasła (uwierzytelnienie dostępu);
 8. wykorzystanie szyfrowania danych przy ich transmisji.

8. NARUSZENIE ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

8.1 W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób trzecich lub osób, które dane dotyczą.

8.2 W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzoru bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia.

8.3 Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 12 lipca 2022 r..